List/Grid

Tag Archives: Nghị định số 116/2004/NĐ-CP

Nghị định số 116/2004/NĐ-CP ngày 23-04-2004

Nghị định số 116/2004/NĐ-CP ngày 23-04-2004

Nghị định số 116/2004/NĐ-CP ngày 23-04-2004 của Chính phủ quy định Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 81/CP ngày 23/11/1995 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động là người tàn tật