List/Grid

Tag Archives: Nghị định số 115/2008/NĐ-CP

Nghị định số 115/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008

Nghị định số 115/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008

Nghị định số 115/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 do Chính Phủ ban hành sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 143/200/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Pháp lệnh khai thác và Bảo vệ công trình thuỷ lợi