List/Grid

Tag Archives: Nghị định số 11/1997/ND-CP

Nghị định số 11/1997/NĐ-CP của Chính Phủ

Nghị định số 11/1997/NĐ-CP của Chính Phủ

Nghị định số 11/1997/ND-CP về việc chia lại các huyện Nam Thanh Kim Môn và Cẩm Bình; thành lập thị trấn Thanh Hà (thuộc huyện Thanh Hà), tỉnh Hải Dương