List/Grid

Tag Archives: Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2005 và nghị định số 11/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009

Thông tư số 02/2010/TT-BTTTT ngày 11/01/2010

Thông tư số 02/2010/TT-BTTTT ngày 11/01/2010

Thông tư số 02/2010/TT-BTTTT ngày 11/01/2010 quy định chi tiết thi hành một số quy định của Luật Xuất bản ngày 03 tháng 12 năm 2004, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản ngày 03 tháng 6 năm 2008, Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2005 và nghị định số 11/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009.