List/Grid

Tag Archives: Nghị định số 110/2010/NĐ-CP

Nghị định số 110/2010/NĐ-CP ngày 09/11/2010

Nghị định số 110/2010/NĐ-CP ngày 09/11/2010

Nghị định số 110/2010/NĐ-CP ngày 09/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều cuả nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật xuất bản đã được sưả đổi, bổ sung bằng nghị định số 11/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ.