List/Grid

Tag Archives: Nghị định số 104/2008/NĐ-CP

Thông tư số 77/2011/TT-BQP ngày 23/05/2011

Thông tư số 77/2011/TT-BQP ngày 23/05/2011

Thông tư số 77/2011/TT-BQP ngày 23/05/2011 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn việc bảo đảm chế độ báo Quân đội nhân dân đối với Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn, Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở, Ban chỉ huy quân sự bộ, ngành Trung ương, đơn vị dân quân thường trực.

Thông tư 72/2010/TT-BQP ngày 31/05/2010

Thông tư 72/2010/TT-BQP ngày 31/05/2010

Thông tư số 72/2010/TT-BQP ngày 31/05/2010 của Bộ Quốc phòng quy định nhiệm vụ, quyền hạn các cơ quan, đơn vị quân đội thực hiện Quyết định 289/QĐ-TTg ngày 26/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch triển khai thi hành Luật Dân quân tự vệ.