List/Grid

Tag Archives: Nghị định số 100/1999/NĐ-CP

Nghị định số 100/1999/NĐ-CP ngày 10-09-1999

Nghị định số 100/1999/NĐ-CP ngày 10-09-1999

Nghị định số 100/1999/NĐ-CP ngày 10-09-1999 của Chính phủ quy định Phê chuẩn số đại biểu HĐND tỉnh; danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhiệm kỳ 1999 – 2004