List/Grid

Tag Archives: Nghị định số 09/1998/NĐ-CP

Nghị định số 09/1998/NĐ-CP của Chính Phủ

Nghị định số 09/1998/NĐ-CP của Chính Phủ

Nghị định số 09/1998/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 50/CP ngày 26 tháng 7 năm 1995 của Chính phủ về chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ xã, phường, thị trấn