List/Grid

Tag Archives: Nghị định số 08/2009/NĐ-CP; 08/2009/NĐ-CP; Luật Phòng

Nghị định số 08/2009/NĐ-CP ngày 04/02/2009

Nghị định số 08/2009/NĐ-CP ngày 04/02/2009

Ngày 04 tháng 02 năm 2009 Chính phủ ban hành Nghị định số 08/2009/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình về: chính sách của Nhà nước về phòng, chống bạo lực gia đình; tư vấn, góp ý, phê bình trong cộng đồng dân cư về phòng ngừa bạo lực gia đình; biện pháp cấm tiếp xúc theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã); cơ sở trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình.