List/Grid

Tag Archives: Nghị định số 08/2005/NĐ-CP

Thông tư số 05/2011/TT-BXD ngày 09/6/2011

Thông tư số 05/2011/TT-BXD ngày 09/6/2011

Thông tư số 05/2011/TT-BXD ngày 09/6/2011 của Bộ Xây dựng quy định việc kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công tác khảo sát lập bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch và thiết kế xây dựng.

Nghị định của Chính phủ số 08/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 08/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 về quy hoạch xây dựng.