List/Grid

Tag Archives: Nghị định số 06/1997/NĐ-CP

Nghị định số 06/1997/NĐ-CP của Chính Phủ

Nghị định số 06/1997/NĐ-CP của Chính Phủ

Nghị định số 06/1997/NĐ-CP ngày 21/01/1997 về việc giải quyết tiền lương và trợ cấp năm 1997 đối với công chức, viên chức hành chính sự, nghiệp, người nghỉ hưu, nghỉ mất sức; lực lượng vũ trang; cán bộ xã, phường và một số đối tượng hưởng chính sách xã hội