List/Grid

Tag Archives: Nghị định số 03/1997/NĐ-CP

Nghị định số 03/1997/NĐ-CP của Chính Phủ

Nghị định số 03/1997/NĐ-CP của Chính Phủ

Nghị định số 03/1997/NĐ-CP ngày 06/01/1997 về việc thành lập quận Thủ Đức, quận 2, quận 7, quận 9, quận 12 và thành lập các phường thuộc các quận mới – Thành phố Hồ Chí Minh