List/Grid

Tag Archives: Nghị định số 02/1997/NĐ-CP

Nghị định số 02/1997/NĐ-CP của Chính Phủ

Nghị định số 02/1997/NĐ-CP của Chính Phủ

Nghị định số 02/1997/NĐ-CP ngày 02/01/1997 về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các cấp đối với hợp tác xã