List/Grid

Tag Archives: Nghị định số 01/2009/NĐ-CP

Nghị định số 01/2009/NĐ-CP ngày 02/01/2009

Nghị định số 01/2009/NĐ-CP ngày 02/01/2009

Nghị định số 01/2009/NĐ-CP, ngày 02 tháng 01 năm 2009. Quy định tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với người đang làm công tác cơ yếu.