List/Grid

Tag Archives: Nghị định của Chính phủ số 95/2002/NĐ-CP

Nghị định số 95/2002/NĐ-CP

Nghị định số 95/2002/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 95/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 sửa đổi, bổ sung khoản 3 điều 1 nghị định số 76/2002/nđ-cp ngày 13 tháng 9 năm 2002 của chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2000 của chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng