List/Grid

Tag Archives: Nghị định của Chính phủ số 56/2000/NĐ-CP

Nghị định số 56/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 56/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 56/2000/NĐ-CP của Chính phủ  ngày 12 tháng 10 năm 2000 sửa đổi khoản 2 điều 6 Nghị định số 95/1998/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 1998 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức