List/Grid

Tag Archives: Nghị định của Chính phủ số 34/2002/ND-CP

Nghị định số 34/2002/NĐ-CP

Nghị định số 34/2002/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 34/2002/ND-CP ngày 28 tháng 3 năm 2002 quy định về trình tự, thủ tục và chế độ cai nghiện đối với người nghiện ma túy đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.