List/Grid

Tag Archives: Nghị định của Chính phủ số 04/2008/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 04/2008/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 04/2008/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội.