List/Grid

Tag Archives: Nghị định 71/2008/NĐ-CP sửa đổi

Nghị định số 71/2008/NĐ-CP ngày 05/06/2008

Nghị định số 71/2008/NĐ-CP ngày 05/06/2008

Nghị định số 71/2008/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2005/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm.