List/Grid

Tag Archives: Nghị định 59/2008/NĐ-CP

Nghị định  số 59/2008/NĐ-CP ngày 08/05/2008

Nghị định số 59/2008/NĐ-CP ngày 08/05/2008

Nghị định  số 59/2008/NĐ-CP ngày 08/05/2008 về Giấy chứng minh Công an nhân dân. Giấy chứng minh Công an nhân dân là loại giấy chỉ cấp cho sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân đang phục vụ tại ngũ trong lực lượng Công an nhân dân theo chế độ chuyên nghiệp.