List/Grid

Tag Archives: Nghị định 19/2000/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất và Luật sửa đổi

Nghị định số 19/2000/NĐ-CP ngày 08/06/2000

Nghị định số 19/2000/NĐ-CP ngày 08/06/2000

Nghị định số 19/2000/NĐ-CP ngày 08/06/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất.