List/Grid

Tag Archives: Nghị định 17/2009/NĐ-CP

Nghị định 17/2009/NĐ-CP ngày 16/02/2009

Nghị định 17/2009/NĐ-CP ngày 16/02/2009

Ngày 16 tháng 02 năm 2009 Chính phủ ban hành Nghị định 17/2009/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 121/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 07 năm 2007 quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí