List/Grid

Tag Archives: Nghị định 166/2007/ND-CP

Nghị định số 166/2007/ND-CP ngày 16/11/2007

Nghị định số 166/2007/ND-CP ngày 16/11/2007

Nghị định số 166/2007/ND-CP do Chính Phủ ban hành ngày 16/11/2007, quy định về mức lương tối thiểu chung. CHÍNH PHỦ _______ Số: 166/2007/NĐ-CP    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ… Read more »