List/Grid

Tag Archives: Nghị định 16/2009/NĐ-CP

Nghị định 16/2009/NĐ-CP ngày 16/02/2009

Nghị định 16/2009/NĐ-CP ngày 16/02/2009

Ngày 16 tháng 02 năm 2009 Chính phủ ban hành Nghị định 16/2009/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 8 Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.