List/Grid

Tag Archives: nghị định 146/2007/NĐ-CP

Thông tư 23/2008/TT-BCA-C11 ngày 14/10/2008

Thông tư 23/2008/TT-BCA-C11 ngày 14/10/2008

Thông tư số 23/2008/TT-BCA-C11của Bộ Công an  ngày 14 tháng 10 năm 2008 hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 146/2007/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2007 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

Nghị định số 67/2008/NĐ-CP ngày 29/05/2008

Nghị định số 67/2008/NĐ-CP ngày 29/05/2008

Nghị định số 67/2008/NĐ-CP ngày 29/05/2008 sửa đổi, bổ sung khoản 3 điều 42 nghị đinh số 146/2007/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2007 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Nghị định số 146/2007/NĐ-CP ngày 14/09/2007

Nghị định số 146/2007/NĐ-CP ngày 14/09/2007

Nghị định số 146/2007/NĐ-CP ngày 14/09/2007 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, quy định về hành vi vi phạm, hình thức và mức xử phạt, thẩm quyền và thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ…

Nghị định số 146/2007/ND-CP ngày 14/9/2007

Nghị định số 146/2007/ND-CP ngày 14/9/2007

Nghị định số 146/2007/ND-CP do Chính Phủ ban hành ngày 14/9/2007, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thôngđường bộ.