List/Grid

Tag Archives: Nghị định 13/2009/NĐ-CP

Nghị định 13/2009/NĐ-CP ngày 13/02/2009

Nghị định 13/2009/NĐ-CP ngày 13/02/2009

Nghị định 13/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2009 Chính phủ ban hành về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế