List/Grid

Tag Archives: Nghị định 130/2004/NĐ-CP

Nghị định 130/2004/NĐ-CP ngày 01-06-2004

Nghị định 130/2004/NĐ-CP ngày 01-06-2004

Nghị định 130/2004/NĐ-CP ngày 01-06-2004 của Chính phủ quy định Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 86/1998/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 1998 của Chính phủ quy định Cờ truyền thống, công an hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục của lực lượng Công an nhân dân