List/Grid

Tag Archives: Nghị định 129/2008/NĐ-CP

Nghị định 129/2008/NĐ-CP

Nghị định 129/2008/NĐ-CP

Nghị định 129/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh