List/Grid

Tag Archives: Nghị định 128/2008/NĐ-CP

Nghị định 128/2008/NĐ-CP ngày 16/12/2008

Nghị định 128/2008/NĐ-CP ngày 16/12/2008

Nghị định 128/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2008