List/Grid

Tag Archives: Nghị định 123/2008/NĐ-CP

Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008

Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008

Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng