List/Grid

Tag Archives: Nghị định 122/2008/NĐ-CP

Nghị định 122/2008/NĐ-CP ngày 04/12/2008

Nghị định 122/2008/NĐ-CP ngày 04/12/2008

Nghị định 122/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc thực hiện phụ cấp khu vực đối với người hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần, trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng