List/Grid

Tag Archives: Nghị định 12/2008/NĐ-CP

Nghị định số 12/2008/NĐ-CP ngày 30/01/2008

Nghị định số 12/2008/NĐ-CP ngày 30/01/2008

Nghị định số 12/2008/NĐ-CP ngày 30/01/2008 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều 176 của Bộ luật Lao động về hoãn hoặc ngừng đình công và giải quyết quyền lợi của tập thể lao động

Nghị định 12/2008/NĐ-CP ngày 30/01/2008

Nghị định 12/2008/NĐ-CP ngày 30/01/2008

Nghị định 12/2008/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 30/01/2008 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều 176 của Bộ luật Lao động về hoãn hoặc ngừng đình công và giải quyết quyền lợi của tập thể lao động.