List/Grid

Tag Archives: Nghị định 11/2009/NĐ-CP

Nghị định 11/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009

Nghị định 11/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009

Nghị định 11/2009/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 10/02/2009 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật xuất bản.