List/Grid

Tag Archives: Nghị định 105/2006/NĐ-CP

Một số điểm mới về hoạt động giám định trong Nghị định số 119/2010/NĐ-CP

Một số điểm mới về hoạt động giám định trong Nghị định số 119/2010/NĐ-CP

Nghị định số 119/2010/NĐ-CP, ngày 30/12/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 105/2006/NĐ-CP (Nghị định 105) ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ.