List/Grid

Tag Archives: nghỉ hưu.

Quyết định số 855/2008/QĐ-TTg ngày 07/07/2008

Quyết định số 855/2008/QĐ-TTg ngày 07/07/2008

Quyết định số 855/2008/QĐ-TTg ngày 07 tháng 07 năm 2008 Thủ tướng Chính phủ ban hành về việc ông Nguyễn Quốc Uy, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam nghỉ hưu.

Nghị định số 93/2006/NĐ-CP ngày 07/09/2006

Nghị định số 93/2006/NĐ-CP ngày 07/09/2006

Nghị định số 93/2006/NĐ-CP ngày 07/09/2006 do Chính phủ ban hành quy định về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc.

Nghị định số 143/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 10/09/2007

Nghị định số 143/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 10/09/2007

Nghị định số 143/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 10/09/2007 về thủ tục, thời điểm thông báo, thời điểm ra quyết định nghỉ hưu và hưởng chế độ hưu trí đối với cán bộ, công chức đủ điều kiện nghỉ hưu.