List/Grid

Tag Archives: nghệ thuật

Thông tư  số 03/2010/TT-BVHTTDL ngày 27/05/2010

Thông tư số 03/2010/TT-BVHTTDL ngày 27/05/2010

Thông tư số 03/2010/TT-BVHTTDL ngày 27/05/2010 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục, hồ sơ xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật

Nghị định số 56/2006/NĐ-CP ngày 06/06/2006

Nghị định số 56/2006/NĐ-CP ngày 06/06/2006

Nghị định số 56/2006/NĐ-CP ngày 06/06/2006 do Chính phủ ban hành về việc xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa thông tin.

Nghị định  số 11/2006/NĐ-CP ngày 18/01/2006

Nghị định số 11/2006/NĐ-CP ngày 18/01/2006

Nghị định số 11/2006/NĐ-CP ngày 18/01/2006 do Chính phủ ban hành về Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng.

Công ước Berne quy định về bảo hộ các tác phẩm văn học, khoa học, nghệ thuật.

Công ước Berne quy định về bảo hộ các tác phẩm văn học, khoa học, nghệ thuật.

Công ước quy định các hình thức tác phẩm được bảo hộ theo Công ước: sách; kịch; tác phẩm điện ảnh; tác phẩm điêu khắc; hội họa; kiến trúc…Nhưng công ước cũng trao cho các quốc gia thành viên quyền tự chủ trong việc quyết định các hình thức tác phẩm cụ thể được bảo hộ tại nước mình. Đối tượng được bảo hộ theo Công ước Berne là các tác phẩm của các tác giả là công dân của các nước thành viên Công ước, tác phẩm của tác giả không phải là Công dân của các nước thành viên của Công ước nhưng công bố lần đầu tiên ở một nước thành viên hoặc công bố đồng thời tại một nước thành viên và một nước không phải là thành viên và tác phẩm của các tác giả không phải là công dân nhưng cư trú thường xuyên tại một nước là thành viên của Công ước. Công ước Berne còn quy định về các quyền tinh thần, quyền kinh tế của tác giả; thời hạn bảo hộ quyền tác giả; các hoạt động liên quan tới sử dụng, chuyển nhượng quyền tác giả; quy định về bảo vệ quyền tác giả. Công ước cũng đưa ra các quy định về chính sách liên quan tới các thành viên của Công ước, liên quan tới các nước đang phát triển; các quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, trách nhiệm và mục đích hoạt động của hội đồng Liên Hiệp các nước thành viên Công ước Berne. Công ước Bern có hiệu lực ở Việt Nam từ ngày 26 tháng 10 năm 2004.