List/Grid

Tag Archives: nghề nghiệp của luật sư

Nghị định số 131/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008

Nghị định số 131/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008

Nghị định số 131/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ  hướng dẫn thi hành các quy định của Luật luật sư về tổ chức xã hội – nghề nghiệp của Luật sư.