List/Grid

Tag Archives: ngành và địa phương.

Nghị định số 14/2010/NĐ-CP ngày 27/02/2010

Nghị định số 14/2010/NĐ-CP ngày 27/02/2010

Nghị định số 14/2010/NĐ-CP ngày 27/02/2010 quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế phối hợp của ban chỉ đọa phòng, chống lụt, bão trung ương, ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn cán bộ, ngành và địa phương.