List/Grid

Tag Archives: ngành khoa học sức khỏe

Thông tư số 11/2010/TT-BGDĐT ngày 23/03/2010

Thông tư số 11/2010/TT-BGDĐT ngày 23/03/2010

Thông tư số 11/2010/TT-BGDĐT ngày 23/03/2010 do Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành quy định về chương trình khung giáo dục đại học khối ngành khoa học sức khỏe, trình độ cao đẳng