List/Grid

Tag Archives: Ngành kế hoạch và đầu tư

Quyết định 995/2008/QĐ-BKH ngày 05/08/2008

Quyết định 995/2008/QĐ-BKH ngày 05/08/2008

Quyết định 995/2008/QĐ-BKH ngày 05/08/2008 do Bộ Hế Hoạch và Đầu Tư ban hành ban hành quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành kế hoạch và đầu tư