List/Grid

Tag Archives: ngành Dược

Quyết định số 200/QĐ-BYT ngày 20/01/2009

Quyết định số 200/QĐ-BYT ngày 20/01/2009

Quyết định số 200/QĐ-BYT ngày 20/01/2009 của Bộ Y Tế. Ban hành chương trình hành động của Ngành Dược thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.