List/Grid

Tag Archives: ngành Công tác xã hội

Thông tư số 10/2010/TT-BGDĐT ngày 22/03/2010

Thông tư số 10/2010/TT-BGDĐT ngày 22/03/2010

Thông tư số 10/2010/TT-BGDĐT ngày 22/03/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình khung Giáo dục đại học ngành Công tác xã hội trình độ đại học, cao đẳng