List/Grid

Tag Archives: Ngân hàng Thương mại

Nghị định số 59/2009/NĐ-CP ngày 16/07/2009

Nghị định số 59/2009/NĐ-CP ngày 16/07/2009

Nghị định số 59/2009/NĐ-CP ngày 16/07/2009 do Thủ tướng Chính Phủ ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Thương mại.

Thông tư số 12/2009/TT-NHNN ngày 28/05/2009

Thông tư số 12/2009/TT-NHNN ngày 28/05/2009

Thông tư số 12/2009/TT-NHNN ngày 28/05/2009 do Ngân Hàng Nhà Nước ban hành quy định hướng dẫn một số nội dung trong cho vay có bảo lãnh của Ngân hàng Phát triển Việt Nam theo quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng Thương mại ban hành theo Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg và Quyết định số 60/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009

Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009

Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Ban hành Quy chế Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng Thương mại.