List/Grid

Tag Archives: ngân hàng thương mại nhà nước

Thông tư số 31/2011/TT-BTC ngày 07/3/2011

Thông tư số 31/2011/TT-BTC ngày 07/3/2011

Thông tư số 31/2011/TT-BTC ngày 07/3/2011 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 100/2002/TT-BTC ngày 04/11/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cấp bổ sung vốn điều lệ cho các Ngân hàng thương mại Nhà nước.

Thông tư số 06/2009/TT-NHNN ngày 09/04/2009

Thông tư số 06/2009/TT-NHNN ngày 09/04/2009

Thông tư số 06/2009/TT-NHNN ngày 07/04/2009 của Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam quy định hướng dẫn quy định chi tiết về chính sách cho vay ưu đãi lãi suất theo chương trình hỗ trợ các huyện nghèo tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ.