List/Grid

Tag Archives: Ngân hàng Nhà Nước.

Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 29/6/2010

Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 29/6/2010

Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 29/06/2010 của Quốc hội.

Nghị định số 59/2009/NĐ-CP ngày 16/07/2009

Nghị định số 59/2009/NĐ-CP ngày 16/07/2009

Nghị định số 59/2009/NĐ-CP ngày 16/07/2009 do Thủ tướng Chính Phủ ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Thương mại.

Thông tư số 08/2009/TT-NHNN ngày 28/04/2009

Thông tư số 08/2009/TT-NHNN ngày 28/04/2009

Thông tư số 08/2009/TT-NHNN ngày 28/04/2009 của Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam ban hành hướng dẫn về mạng lưới hoạt động của tổ chức tài chính quy mô nhỏ.

Thông tư số 07/2009/TT-NHNN ngày 17/04/2009

Thông tư số 07/2009/TT-NHNN ngày 17/04/2009

Thông tư số 07/2009/TT-NHNN ngày 17/04/2009 của Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam ban hành quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tài chính quy mô nhỏ.

Thông tư số 03/2009/TT-NHNN ngày 02/03/2009

Thông tư số 03/2009/TT-NHNN ngày 02/03/2009

Thông tư số 03/2009/TT-NHNN ngày 02/03/2009 của Ngân hàng Nhà Nước quy định về việc cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng.

Quyết định số 3160/QĐ-NHNN ngày 19/12/2008

Quyết định số 3160/QĐ-NHNN ngày 19/12/2008

Quyết định số 3160/QĐ-NHNN ngày 19/12/2008 của Ngân hàng Nhà nước ban hành về lãi suất tín phiếu Ngân hàng Nhà nước bắt buộc.

Quyết định số 3159/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 19/12/2008

Quyết định số 3159/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 19/12/2008

Quyết định số 3159/QĐ-NHNN ngày 19/12/2008 của Ngân hàng Nhà nước ban hành về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng

Quyết định 35/2008/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ngày 16/12/2008

Quyết định 35/2008/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ngày 16/12/2008

Quyết định 35/2008/QĐ-NHNNngày 16/12/2008 của Ngân hàng Nhà nước ban hành về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định về trình tự, thủ tục thực hiện những thay đổi của Quỹ tín dụng nhân dân phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận ban hành kèm theo Quyết định số 05/2007/QĐ-NHNN ngày 30/01/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Quyết định số 24/2008/QĐ-NHNN do Ngân hàng Nhà nước ban hành ngày 22/8/2008

Quyết định số 24/2008/QĐ-NHNN do Ngân hàng Nhà nước ban hành ngày 22/8/2008

Quyết định số 24/2008/QĐ-NHNN do Ngân hàng Nhà nước ban hành ngày 22 tháng 8 năm 2008 về việc ban hành quy chế thu đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông.