List/Grid

Tag Archives: Ngân hàng Chính sách xã hội

Thông tư số 161/2010/TT-BTC ngày 20/10/2010

Thông tư số 161/2010/TT-BTC ngày 20/10/2010

Thông tư số 161/2010/TT-BTC ngày 20/10/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy chế xử lý nợ bị rủi ro của ngân hàng chính sách xã hội ban hành kèm theo quyết định số 50/2010/QĐ-TTG ngày 28/7/2010 của thủ tướng chính phủ.

Thông tư 05/2010/TT-NHNN ngày 12/02/2010

Thông tư 05/2010/TT-NHNN ngày 12/02/2010

Thông tư 05/2010/TT-NHNN ngày 12/02/2010 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi một số điều của thông tư số 14/2009/tt-nhnn ngày 16 tháng 7 năm 2009 quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay của người nghèo và các đối tượng chính sách khác tại ngân hàng chính sách xã hội.

Thông tư số 06/2009/TT-NHNN ngày 09/04/2009

Thông tư số 06/2009/TT-NHNN ngày 09/04/2009

Thông tư số 06/2009/TT-NHNN ngày 07/04/2009 của Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam quy định hướng dẫn quy định chi tiết về chính sách cho vay ưu đãi lãi suất theo chương trình hỗ trợ các huyện nghèo tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ.