List/Grid

Tag Archives: ngăn chặn suy giảm kinh tế

Chỉ thị số 06/2008/CT-NHNN ngày 31/12/2008

Chỉ thị số 06/2008/CT-NHNN ngày 31/12/2008

Chỉ thị số 06/2008/CT-NHNN ngày 31/12/2008 của Ngân hàng Nhà nước về thực hiện các biện pháp nhằm góp phần thúc đẩy sản xuất  kinh doanh, lưu thông hàng hoá, ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội