List/Grid

Tag Archives: ngạch viên chức công tác xã hội

Thông tư số 34/2010/TT-BLĐTBXH ngày 08/11/2010

Thông tư số 34/2010/TT-BLĐTBXH ngày 08/11/2010

Thông tư số 34/2010/TT-BLĐTBXH ngày 08/11/2010 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức công tác xã hội.

Thông tư số 34/2010/TT-BLĐTBXH ngày 08/11/2010

Thông tư số 34/2010/TT-BLĐTBXH ngày 08/11/2010

Thông tư số 34/2010/TT-BLĐTBXH ngày 08/11/2010 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức công tác xã hội.

Thông tư số 08/2010/TT-BNV ngày 25/08/2010

Thông tư số 08/2010/TT-BNV ngày 25/08/2010

Thông tư số 08/2010/TT-BNV ngày 25/08/2010 do Bộ Nội vụ ban hành quy định chức danh, mã số các ngạch viên chức công tác xã hội.