List/Grid

Tag Archives: người lao động đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài

Thông tư số 168/2010/TT-BTC ngày 28/10/2010

Thông tư số 168/2010/TT-BTC ngày 28/10/2010

Thông tư số 168/2010/TT-BTC ngày 28/10/2010 của Bộ Tài chính ban hành quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy xác nhận không có tiền án cho người lao động đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài.