List/Grid

Tag Archives: người lái đường thủy nội địa

Quyết định số 77/2008/QĐ/BTC ngày 15/09/2008

Quyết định số 77/2008/QĐ/BTC ngày 15/09/2008

Quyết định số 77/2008/QĐ/BTC ngày 15/09/2008 của Bộ Tài chính ban hành mức thu và chế độ quản lý, sử dụng học phí đào tạo,  bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ đối với thuyền viên, người lái phương tiện đường thủy nội địa; học phí bổ túc nâng hạng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa.